Opći uvjeti prodaje i isporuke 2024.

PRIMJENA OPĆIH UVJETA I DEFINICIJE

1.1. Opći uvjeti prodaje i isporuke robe RÖFIX d.o.o. (u daljnjem tekstu: OU) sadrže opća pravila i uvjete pod kojima društvo RÖFIX d.o.o., kao Prodavatelj, prodaje i isporučuje Robu Kupcima, na temelju pojedinačnih Ugovora. OU čine sastavni dio svakog Ugovora kojeg Prodavatelj sklopi s Kupcem, a primjenjuju se na sva pitanja koja nisu regulirana pojedinačnim Ugovorom

1.2. Eventualna odstupanja od ovih OU te primjena uvjeta druge ugovorne strane vrijede isključivo ako su pismeno potvrđeni od strane Prodavatelja.

1.3. U slučajevima proturječnosti između odredbi Ugovora i odredbi OU, primjenjuju se odredbe Ugovora.

1.4. Sve kasnije izmjene i dopune OU primjenjivat će se na postojeće ugovorne odnose, uz uvjet da se o primjeni/dopuni istih Ugovorne strane pravovremeno i primjereno obavijesti.

1.5. Utvrđenje pojedine od odredbi ovih OU ništetnom neće imati učinka na valjanost ostalih odredbi OU. Ugovorne strane će ništetnu odredbu zamijeniti valjanom odredbom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarenje ekonomske svrhe Ugovora koja se htjela postići ništetnom odredbom OU.

1.6. Uz pojmove definirane u pojedinom Ugovoru, sljedeći pojmovi i izrazi imaju značenje, ovisno o kontekstu:

Cijena predstavlja određenu vrijednost Robe određena sukladno čl. Ovih OU.

Prodavatelj je društvo RÖFIX d.o.o. sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, fra. Nikole Ivankovića 15, upisano u sudski registar Široki Brijeg broj Rj.064-0-Reg-18-000124 , PDV:272099390004 , koji na temelju Ugovora prodaje i isporučuje Robu Kupcu.

Kupac je svaka osoba koja na temelju Ugovora kupuje Robu od Prodavatelja.

Trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca.

Roba predstavlja sve artikle koji su predmet nabave, odnosno predmet Ugovora, a odnosi se na proizvode iz prodajnog asortimana Prodavatelja.

Ugovor predstavlja svaki konsensualni dogovor Ugovornih stranaka, sklopljen u pisanom obliku između Prodavatelja i Kupca, bilo potpisivanjem te isprave od strane Prodavatelja i Kupca, bilo izdavanjem narudžbenice ili bilo kojeg drugog valjanog prihvata ponude kojim Kupac prihvaća ponudu Prodavatelja, na temelju kojeg se Prodavatelj obvezuje isporučiti, a Kupac kupiti i preuzeti Robu te platiti Cijenu, uključujući i sve pojedinačne ugovore koji budu sklapani između Ugovornih strana na temelju već postojećih Ugovora ili putem narudžbenica Kupca.

Ugovorne strane predstavljaju Prodavatelja i Kupca zajednički; svaki od njih pojedinačno naznačava se kao Ugovorna strana.

Radni dan predstavlja svaki radni dan osim subote, nedjelje i državnih/vjerskih praznika koji su kao neradni predviđeni zakonima Bosne i Hercegovine.

PONUDA; SKLAPANJE I UČINCI UGOVORA

2.1 Ponuda Prodavatelja prema Kupcu nije obvezujuća te se smatra pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uvjetima u smislu Zakona o obveznim odnosima. Ponuda Prodavatelja obvezujuća je samo ako je tako navedeno u narudžbenici ili je njezina obvezujuća narav obznanjena Kupcu od strane Prodavatelja prilikom davanja ponude ili za vrijeme njezinog važenja.

2.2. Naknadne promjene ponude valjane su samo ako su sačinjene u pisanom obliku. Ako sadržaj potvrde narudžbe Prodavatelja odstupa od narudžbe Kupca, promjene se smatraju odobrenima ako Kupac odmah, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od slanja potvrde narudžbe ne uloži pisani prigovor protiv iste.

2.3. Svi modeli, profili, nacrti, standardni listovi sa specifikacijama, ilustracije, crteži,  proračuni te drugi materijali koje dostavi Prodavatelj njegovo su intelektualno vlasništvo i bez njegove prethodne pisane suglasnosti neće biti dostupni nijednoj trećoj strani niti će se moći koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih dogovorenih između Prodavatelja i Kupca.

2.4. Prodavatelj zadržava pravo tehničkih promjena artikala, kao i promjena boje, oblika i težine istih, a koje su u granicama razumnog.
 
2.5. Smatrat će se da je Ugovor sklopljen i proizvodi pravne učinke kada Kupac pisanom narudžbenicom prihvati ponudu ili potpiše Ugovor. 

2.6. Ovi OU postaju sastavni dio Ugovora u trenutku kada Ugovor bude prihvaćen od strane Kupca na način opisan u prethodnom članku.

CIJENE I UVJETI  PLAĆANJA

3.1. Sve cijene utvrđene su temeljem trenutnih troškova, pristojbi i drugih davanja, s tim da zakonski porez na dodanu vrijednost (PDV) nije uključen u kupoprodajnu Cijenu. Prodavatelj zadržava pravo povećanja Cijena u slučaju povećanja elemenata koji utječu na izračun Cijene (kao što su energenti, sirovine, gorivo, porezna i druga davanja, valutne promjene i naknade). Prodavatelj je cijenu ovlašten mijenjati i na temelju posebnosti narudžbe i promijenjenih okolnosti. 

3.2. Ako drugačije ne proizlazi iz potvrde narudžbe ili cjenika, cijena isporuke Robe čija bruto kilaža iznosi 24t ili više, formirana je na principu „franko kupac“, gdje se Prodavatelj obvezuje Kupcu da prema ugovorenoj cijeni isporuči ili stavi na raspolaganje robu o svojem trošku na utvrđenu mjestu u ugovoreno vrijeme. Cijena isporuke Robe čija bruto kilaža iznosi manje od 24t, formirana je na principu „franko tvornica“, gdje se Prodavatelj obvezuje Kupcu staviti na raspolaganje Robu na lokaciji poslovnih prostorija Prodavatelja, pri čemu Prodavatelj ne snosi nikakve ostale troškove. U slučaju da Prodavatelj isporučuje Robu čija bruto kilaža iznosi manje od 24t, na utvrđeno mjesto u ugovoreno vrijeme, cijena prijevoza formirana je prema tržišnim troškovima prijevoza.

3.3. Ako drugačije ne proizlazi iz potvrde narudžbe i Ugovora, kupoprodajna Cijena dospijeva za plaćanje u roku od 30 dana od datuma fakture, a Kupac je dužan istu uplatiti na račun Prodavatelja,  najkasnije s danom dospijeća. Obračunsko plaćanje Cijene moguće je samo ako Prodavatelj unaprijed, u pisanom obliku, izričito pristane na takvo plaćanje.

3.4. Ako Kupac propusti izvršiti plaćanje Cijene na dan dospijeća definiran prethodnim člankom, obvezan je Prodavatelju platiti zakonske zatezne kamate za razdoblje od dana dospijeća do dana plaćanja cjelokupnog dugovanog iznosa na račun Prodavatelja.  

3.5. Odbitak popusta na način plaćanja (skonto) od strane Kupca dozvoljen je samo ako su ga pisano dogovorili Prodavatelj i Kupac, uz uvjet da Kupac uredno ispunjava sve svoje obveze plaćanja prema Prodavatelju. Ukoliko je ugovorena obročna otplata Cijene, a Kupac padne u zakašnjenje s plaćanjem pojedinog obroka, ugovoreni skonto automatski prestaje važiti za već izvršena i buduća plaćanja. 

3.6. Prebijanje međusobnih tražbina od strane Kupca izričito je isključeno, osim u slučaju kada su potraživanja Kupca potvrđena pisanim putem od strane Prodavatelja ili su utvrđena pravomoćnom odlukom nadležnih tijela s javnopravnim ovlastima. 

ROKOVI

4.1. Isporuka naručene Robe Kupcu odvija se, ovisno o dogovoru, od 7:00-16:00h. Prilikom isporuke Robe s ugovorenim rokom isporuke, Kupac nema pravo na isticanje zahtjeva prema Prodavatelju u vidu kašnjenja ili sličnih zahtjeva, osim ako rok nije bitan sastojak Ugovora između Prodavatelja i Kupca. 

4.2. Prodavatelj će Kupcu isporučiti Robu u skladu s nalogom Kupca iskazanog u narudžbenici i potvrđenog od strane Prodavatelja, pod uvjetom da je Kupac podmirio obveze prema Prodavatelju. 

4.3. Prodavateljev prihvat zaprimljenog naloga ovisi o trenutnoj raspoloživosti proizvoda, transportnih kapaciteta i optimalnih troškova izvršenja narudžbenice, te se u tom smislu izmjena ili neprihvaćanje naloga po narudžbenici Kupca neće smatrati kršenjem obveza od strane Prodavatelja.

4.4. Bude li Prodavatelj bez svoje krivnje spriječen u pravovremenom ispunjenju obveza iz Ugovora, što uključuje, ali nije ograničeno, na okolnosti kada dobavljač Prodavatelja nije u mogućnosti Prodavatelju pravovremeno izvršiti isporuku Robe koja je namijenjena Kupcu ili njenog dijela, rok isporuke Kupcu se automatski produljuje za vrijeme trajanja spomenute objektivne nemogućnosti. U tom je slučaju Prodavatelj ovlašten raskinuti Ugovor s Kupcem ili bez odlaganja Kupca obavijestiti o nemogućnosti isporuke Robe u inicijalno dogovorenom roku te naznačiti novi rok isporuke. Ako Prodavatelj i nakon slanja navedene obavijesti ne isporuči Robu Kupcu u primjerenom roku, Kupac ima pravo odustati od Ugovora u kojem slučaju ostvaruje pravo na povrat eventualne prethodno uplaćene Cijene ili njenog dijela, koji će Prodavatelj izvršiti bez odlaganja.

4.5. Ako Prodavatelj zakasni s isporukom iz razloga koje nije mogao predvidjeti niti spriječiti, a što uključuje slučajeve više sile, zastoja u proizvodnji, kvara, štrajka ili druge izvanredne okolnosti, rok isporuke produljuje se za vrijeme koliko je zakašnjenje uslijed tih razloga trajalo. O nastupu razloga koji ovlašćuju Prodavatelja na produljenje roka isporuke Prodavatelj će bez odgode obavijestiti Kupca. 

4.6. U slučaju nastupa nemogućnosti ispunjenja na strani Prodavatelja gase se obveze obje Ugovorne strane, a o nastupu takve okolnosti Prodavatelj je dužan bez odgode obavijestiti Kupca.

4.7. Ukoliko Kupac odgodi preuzimanje Robe ili svojom krivnjom prekrši druge obveze proizišle iz Ugovora, Prodavatelj ima pravo na naknadu štete prouzročene takvim ponašanjem Kupca, uz pravo na naknadu svih dodatnih troškova

UTOVAR I ISTOVAR 

5.1.  Prijevoznik je zadužen za pravilan utovar i istovar te sigurnost transporta i tereta. Prodavatelj je dužan pripremiti Robu za utovar te najmanje jednog zaposlenika i tehničku podršku za utovar, a u svakom slučaju na strani Prodavatelja postoji obveza nadgledanja utovara Robe.

5.2. Kupac je dužan provjeriti težinu Robe prije utovara, a ukoliko težina nije vidljiva iz ugovorne dokumentacije, Prodavatelj je dužan na upit Kupca saopćiti mu podatak o težini. 

5.3. U slučajevima kada Kupac organizira prijevoz, isti mora samostalno osigurati prikladno sredstvo prijevoza tereta (prikolicu i druge transportne uređaje), kao i ostale dispozicije potrebne za transport Robe, te je Kupac, odnosno prijevoznik kojeg Kupac angažira, odgovoran za pravilan utovar i istovar te sigurnost transporta i tereta. 

5.4. Kupac ne vraća transportnu i ostalu ambalažu, izuzev Euro - paleta, pod uvjetom da su potpuno ispražnjene, čiste i suhe. Kupac je dužan izvršiti zbrinjavanje ambalaže o svom trošku.

5.5. U slučaju dostave Robe Kupcu od strane Prodavatelja, Kupac je dužan osigurati uvjete koji omogućuju pravovremenu i urednu dostavu robe dostavnim vozilima do mjesta istovara-odredišta, a posebno je dužan osigurati prohodan i siguran prilaz dostavnom vozilu. 

5.6. Roba se smatra preuzetom u trenutku kada Kupac ili od strane Kupca angažirani prijevoznik supotpiše otpremnicu izdanu od strane Prodavatelja. Ukoliko se radi o dostavi robe od strane Prodavatelja na ugovoreno mjesto u ugovoreno vrijeme, a na odredišnom mjestu isporuke ne bude ovlaštene osobe Kupca, Roba se smatra isporučenom nakon dostave/istovara Robe od strane prijevoznika. 

5.7. Za sve nastale štete, troškove i kazne uzrokovane preopterećenjem, nepravilnim utovarom ili nedovoljnim učvršćivanjem tereta i sl., odgovara Kupac ili preuzimatelj Robe. 

PRIJELAZ RIZIKA

6.1. Rizik slučajne propasti ili oštećenja Robe prelazi na Kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed, što vrijedi kako kod osobnog preuzimanja Robe, tako i kod dostave iste od strane Prodavatelja. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na Kupca u trenutku kada Roba bude predana u posjed prijevozniku.

6.2. Ako isporuka Robe nije izvršena zbog Kupčevog zakašnjenja, rizik slučajne propasti ili oštećenja Robe prelazi na Kupca u trenutku u kojem je on pao u zakašnjenje.

PREGLED ROBE I MATERIJALNI NEDOSTACI 

7.1. Kupac je dužan primljenu Robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u roku od dva dana, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Prodavatelju odmah, pisanim putem, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

7.2. Kad se nakon preuzimanja Robe od strane Kupca pokaže da Roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku Prodavatelja obavijestiti bez odgađanja, s obrazloženjem uočenih skrivenih nedostataka na Robi, uz obvezu prilaganja uzorka Robe.

7.3. Obavijest Kupca o vidljivim i skrivenim materijalnim nedostacima Robe neće se smatrati opravdanom, a sukladno tome Prodavatelj neće snositi bilo kakvu vrstu odgovornosti prema Kupcu, u slučaju da se radi o nedostacima nastalim uslijed nepravilne manipulacije, prijevoza, nepravilnog skladištenja Robe ili drugog postupanja s Robom koje predstavlja bilo kakav oblik nepažnje ili upotrebu, korištenje, primjenu i/ili preradu Robe protivno njenoj svrsi i svojstvima, Prodavateljevim uputama i ostalom dokumentacijom za pravilno skladištenje, korištenje, primjenu i preradu Robe, uz korištenje svih zaštitnih mjera.

7.4. Prodavatelj ne odgovara za štetu nastalu zbog korištenja materijala za pakiranje Robe uobičajene kakvoće kakva se prodaje na tržištu.

7.5. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se na Robi pokažu nakon isteka roka valjanosti Robe naznačenog na tehničkoj dokumentaciji koja se odnosi na tu Robu, a u svakom slučaju ne odgovara za takve nedostatke nakon proteka šest mjeseci od preuzimanja Robe od strane Kupca, kao i u slučaju kad je Kupac propustio obavijestiti Prodavatelja o nedostacima u rokovima određenim u točki 7.1. ovih OU.

7.6. U slučaju da je Kupac pravodobno obavijestio Prodavatelja o uočenim vidljivim i skrivenim nedostacima Robe, i pod pretpostavkom da Kupac temeljem odredbi ovih OU može ostvarivati prava iz osnove nedostataka na Robi, Prodavatelj se obvezuje ukloniti te nedostatke ili Robu zamijeniti novom, bez nedostataka. Ako Prodavatelj nije u mogućnosti postupiti na navedene načine, Kupac je ovlašten zahtijevati razmjerno sniženje cijene ili izjaviti kako raskida Ugovor, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni. Kupac može raskinuti Ugovor samo ako je prethodno Prodavatelju dao naknadni primjereni rok za ispunjenje Ugovora. 

7.7. Kupac u svakom slučaju mora Robu zadržati i ne smije Robom ni na koji način raspolagati dok ne primi obavijest Prodavatelja u vezi njegove obavijesti o nedostacima. U protivnom, Kupac gubi prava iz osnove materijalnog nedostatka na Robi te Prodavatelju odgovara za nastalu štetu i troškove.

7.8. Obavijest Kupca o nedostacima mora biti sastavljena u pisanom obliku te sadržavati jasne podatke o isporučenoj Robi, naznaku dana isporuke Robe, a ukoliko se radi o skrivenom nedostatku, kada je nedostatak otkriven te detaljan opis nedostataka na koje se Kupac poziva.

NAKNADA ŠTETE

8.1. Odgovornost Prodavatelja za štetu nastalu uslijed nedostatka proizvoda, manjka količine ili drugog kršenja odredbi Ugovora ograničena je na dvostruki iznos ukupne neto fakture neispravne Robe. 

8.2. Odgovornost Prodavatelja za neizravne štete (izgubljena dobit, šteta nastala zbog kašnjenja i sl.) isključena je. 

8.3. Odgovornost Prodavatelja za svako skrivljeno ponašanje postoji samo u slučaju kada je Prodavatelj postupao s namjerom ili krajnjom nepažnjom. 

8.4. Zahtjev Kupca za naknadu štete zastarijeva u roku od 3 godine dana od saznanja za štetu.

PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

9.1. Prodavatelj pridržava pravo vlasništva na Robi i poslije njezine predaje Kupcu, sve dok Kupac u potpunosti ne isplati Cijenu za predmetnu Robu, uvećanu, ako je primjenjivo, za sve pripadajuće kamate i troškove. Ova odredba ne može osloboditi Kupca obveze isplate Cijene, niti ga ovlastiti za raskid Ugovora na način koji ne bi bio propisan ostalim odredbama ovih OU.

9.2. U slučaju povezivanja ili miješanja Robe s pridržajem prava vlasništva s drugim stvarima, Prodavatelj je suvlasnik i novonastale stvari, i to u omjeru vrijednosti Robe s pridržajem prava vlasništva prema vrijednosti drugih stvari u trenutku povezivanja ili miješanja.

9.3. Kupac je dužan bez odgode obavijestiti Prodavatelja o posezanju za Robom s pridržajem prava vlasništva od strane trećih osoba. 

RASKID UGOVORA

10.1. Prodavatelj je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor s trenutačnim učinkom slanjem pisane obavijesti Kupcu u sljedećim slučajevima:

-ako Kupac prekrši svoje obveze iz Ugovora;
-ako nastupi blokada računa Kupca;
-ako se nad Kupcem otvori postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak, postupak likvidacije, odnosno ako Kupac bude izbrisan iz sudskog registra po bilo kojoj osnovi;
-u ostalim slučajevima predviđenim ovim OU. 

10.2. U slučajevima kada Prodavatelj ne ispunjava svoje obveze preuzete Ugovorom, a pri čemu ti slučajevi, sukladno odredbama ovih OU, podrazumijevaju ovlaštenje Kupca da raskine Ugovor, Kupac je ovlašten zahtijevati sniženje cijene ili izjaviti kako raskida Ugovor, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, a sve prema odredbama ovih OU. Kupac Ugovor može raskinuti slanjem pisane obavijesti Prodavatelju samo ako je prethodno Prodavatelju udijelio naknadan primjeren rok za ispunjenje Ugovora.
 
10.3. Raskid Ugovora u slučajevima navedenim u prethodnim člancima nastupa zaprimanjem pisane obavijesti o raskidu od strane Ugovorne strane koja je izjavila raskid.

MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

11.1. Svi sporovi u vezi s Ugovorom, uključujući sporove vezano za valjanost i/ili povredu i/ili raskid Ugovora, kao i pravne učinke koji iz toga proizlaze, ako ih u razumnom roku Ugovorne strane ne uspiju riješiti mirnim putem, rješavat će se pred stvarno nadležnim sudom u Širokom Brijegu, uz primjenu trenutno važećeg zakonodavstva uz isključenje primjene kolizijskih odredbi. Isključena je primjena Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

11.2. Ugovor, kao i sva prava i obveze koje iz njega proizlaze mogu se mijenjati ili prenositi na treće osobe samo uz pisanu suglasnost obiju Ugovornih strana. Izmjene Ugovora koje nisu učinjene u pisanom obliku neće biti valjane i/ili obvezujuće. 

11.3. Sve informacije vezane uz poslovni odnos između Prodavatelja i Kupca, uključujući, ali ne ograničavajući se na iznose Cijene i druge obveze vezane uz izvršenje Ugovora, smatraju se poslovnom tajnom i ne smiju se dostavljati odnosno otkrivati trećim osobama bez pisane suglasnosti druge Ugovorne strane. Povreda obveze iz ovog stavka predstavlja razlog za raskid Ugovora i temelj za postavljanje zahtjeva za popravljanje nastale štete. 

11.4. Sklapanjem Ugovora, Prodavatelj izjavljuje kako je upoznat sa sadržajem ovih OU, kako mu je jasan i razumljiv te kako ga u cijelosti prihvaća. 

11.5. Prodavatelj je ovlašten izmijeniti i/ili dopuniti odredbe ovih OU u svakom trenutku. U slučaju izmjene OU, Kupac će biti obaviješten te će mu novi OU biti dostavljeni pisanim putem, najkasnije u roku od 5 dana prije stupanja na snagu izmijenjene verzije OU. Ako Kupac nije suglasan s izmjenama OU dužan se u roku od 5 dana od njihova primitka pisano očitovati na izmjene OU uz navođenje razloga zbog kojih nije suglasan. Ako se Ugovorne strane ne usuglase oko definiranja prihvatljivih uvjeta daljnje suradnje, svaka Ugovorna strana pridržava pravo jednostranog raskida Ugovora. U slučaju da se Kupac ne očituje na izmjene OU u roku od 5 dana od njihova primitka smatrat će se kako je suglasan s izmjenama OU.

11.6. Ovi OU primjenjuju se od 01.01.2024.