Impressum

RÖFIX d.o.o.
Uprava: Thorsten Biba, Namik Musić

PDV : 272099390004
ID : 4272099390004
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Širokom Brijegu pod brojem 064-0-Reg-18-000124
Centrala BiH: Ulica Fra Nikole Ivankovića 15 , 88320 Ljubuški
Tel.:+387 39/ 830 100 
Fax.:+387 39 / 831 154
E-mail: office.ljubuski@roefix.com